Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ sáu, 17/9/2021, 11:48
Lượt đọc: 667

LỊCH SỬ 8

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII

Tiết: 3+ 4

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII

 

A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Nước Pháp trước cách mạng

1. Tình hình kinh tế

- Nông nghiệp: lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ, năng suất thấp…

- Công-Thương nghiệp: phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm.

2. Tình hình chính trị - xã hội

  - Trước cách mạng: Pháp là nước quân chủ chuyên chế.

  - Xã hội: chia 3 đăng cấp

+  Tăng lữ, quý tộc có mọi đặc quyền.

+  Đẳng cấp thứ ba (tư sản, nông dân, bình dân thành thị) không có đặc quyền, bị áp bức, bóc lột.

  • ð Mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt.

  

Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

 

 

 

 

 

3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

Trào lưu triết học ánh sáng phê phán chế độ phong kiến tiêu biểu như Mông te xki ơ, Vônte, Rút xô.

 

II. Cách mạng bùng nổ

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế

- Nhà nước mắc nợ tư sản không trả được => vua thu nhiều thuế.

- Công, thương nghiệp đình đốn => Công nhân và thợ thủ công thất nghiệp.

 => nhân dân đấu tranh.

 

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng

 

THỜI GIAN

SỰ KIỆN CHÍNH

5/ 5/ 1789

Vua triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp để tăng thuế.

17/ 6/ 1789

Đẳng cấp thứ ba thành lập Quốc hội lập hiến.

14/ 7/1789

Nhân dân phá ngục Baxti.

 

 

Tấn công pháo đài-nhà tù Ba-sti 14/7/1789

 

 

 

 

III. Sự phát triển của Cách mạng

 

NIÊN BIỂU SỰ KIỆN

CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

Thời kỳ

Giai cấp lãnh đạo

Sự kiện chính

Chế độ quân chủ

lập hiến (14/7/1789-10/8/1792)

Đại tư sản

- 8/1789: Quốc hội thông qua “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”.

- 9/1791: Thông qua hiến pháp mới.

- 4/1792: chiến tranh Pháp và liên quân Áo – Phổ bùng nổ. Tổ quốc lâm nguy.

- 8/1972: 80 vạn quân Phổ tấn công Pháp.

- 10/8/1792: lật đổ phái Lập hiến và chế độ phong kiến.

Bước đầu nền cộng hòa (21/9/1792-2/6/1793)

Tư sản công thương (Phái Gi-rông-đanh)

- 21/9/1792: Nền cộng hoà Pháp được xác lập.

- 21/1/1793: Vua Lu-i XVI bị xử tử

- Xuân 1793: quân Anh và các nước ChâuÂu tấn công Pháp.

- 2/6/1793: khởi nghĩa thắng lợi, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

 

Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (2/6/1793-27/7/1794)

Phái Gia- cô-banh (những người dân chủ và cách mạng)

- Thiết lập nền chuyên chính dân chủ do Rô-be-spie đứng đầu.

- 26/6/1794: Liên minh chống Pháp bị đánh bại.

- 27/7/1794: Phái Gia-cô-banh bị lật đổ. Cách mạng kết thúc.

 

 

 4. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. Đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vai trò của nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO

https://www.youtube.com/watch?v=vg2N5LowdBg

 

Tác giả: Quách Thục Đoan

87