Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ sáu, 8/10/2021, 11:11
Lượt đọc: 675

LỊCH SỬ 8

NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 4

Tuần: 4                                                                                                                                                   CHỦ ĐỀ: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. NGUYÊN NHÂN VÀ HÌNH THỨC DẤU TRANH CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

1. Nguyên nhân

     Do công nhân bị áp bức, bóc lột nặng nề (làm việc nhiều giờ, tiền lương thấp, điều kiện lao động tồi tệ).

2. Hình thức đấu tranh

    Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng, bãi công. Đòi tăng lương, giảm giờ làm. Thành lập các công đoàn.

II. CÁC CUỘC ĐẤU TRANH TIÊU BIỂU

BẢNG NIÊN BIỂU  CÁC CUỘC ĐẤU TRANH TIÊU BIỂU

Năm

Nơi diễn ra

Lực lượng đấu tranh

Hình thức đấu tranh

Mục tiêu đấu tranh

1831-1834

Li-ông (Pháp)

Công nhân dệt

Khởi nghĩa vũ trang

- Đòi thiết lập chế độ cộng hòa

- Tăng lương, giảm giờ làm

1844

Sơ-lê-din

(Đức)

Công nhân dệt

Khởi nghĩa vũ trang

- Chống sự hà khắc của chủ xưởng và điều kiện lao động tồi tệ

1836 đến 1847

Anh

Công nhân và các tầng lớp khác

Mít tinh, biểu tình có tổ chức

- Đòi quyền phổ thông bầu cử

- Tăng lương, giảm giờ làm

1848-1870

Anh

Pháp

Đức

Công nhân, Thợ thủ công

Khởi nghĩa, mít tinh

- Đấu tranh chống áp bức, bóc lột

1886-1893

Anh

Pháp

 

Công nhân

Bãi công, biểu tình

- Đòi tăng lương, giảm giờ làm

1905-1907

Nga

Công nhân

Khởi nghĩa vũ trang, biểu tình

- Đòi tăng lương, giảm giờ làm

1918-1923

Đức

Công nhân và các tầng lớp nhân dân

Bãi công, khởi nghĩa vũ trang,

- Lật đổ chế độ quân chủ, thành lập các xô viết đại biểu

 III. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

1. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác

a. C. Mác và Ăng- ghen: Mác và Ăng- ghen đều có tư tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng một xã hội mới tiến bộ.

a. b. “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của ĐCS”

- Đây là chính Đảng đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế.

- Do yêu cầu phát triển của phong trào công nhân quốc tế đòi hỏi phải có lí luận cách mạng.

- Tháng 2- 1848: Tuyên ngôn Đảng cộng sản được tuyên bố do C.Mác và Ăng-ghen soạn thảo.

2. Các tổ chức quốc tế

a. Quốc tế thứ nhất

- Quốc tế thứ nhất được thành lập 28/ 9/ 1864. C.Mác là linh hồn của Quốc tế.

- Truyền bá học thuyết Mác vào phong trào công nhân.

- Thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế tiếp tục phát triển.

b.Quốc tế thứ hai (1889-1914)

- Sự ra đời những tổ chức công nhân ở các nước đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế mới.

- Ngày 14- 7- 1889, Quốc tế thứ hai được thành lập dưới sự lãnh đạo của Ăng -ghen.

c. Quốc tế cộng sản(quốc tế thứ ba)

 - Ngày 2- 3- 1919, Quốc tế cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba) được thành lập tại Mát- xcơ- va với vai trò quan trọng của Lê-nin.

 - Đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì phát triển của cách mạng thế giới.

V.I. Lê-nin 1870- 1924) B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

C. ĐƯỜNG LINH THAM KHẢO

https://youtu.be/Trvqw4infIU

Tác giả: Quách Thục Đoan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88