Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ hai, 27/9/2021, 16:1
Lượt đọc: 1419

LỊCH SỬ 8

NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 4

CHỦ ĐỀ

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX. (Tiết 6+ 7)

1. Nguyễn nhân dẫn đến phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX.

- Bị tư sản bóc lột nặng nề => nổi dậy đấu tranh.

2. Các cuộc tranh tiêu biểu của phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX.

a. Phong trào đập phá máy móc và bãi công.

Thời gian

Hình thức đấu tranh

Cuối TK XVIII

Đấu tranh tự phát: đập phá máy móc và đốt công xưởng

Đầu thế kỉ XIX

Bãi công, tăng lương, giảm giờ làm…và thành lập các công đoàn.

b. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840.

Quốc gia

Thời gian

Hình thức

Mục tiêu

Pháp

1831-1834

Khởi nghĩa

vũ trang

- Tăng lương, giảm giờ làm.

- Đòi thiết lập chế độ cộng hoà.

Đức

1844

Khởi nghĩa

vũ trang

- Chống sự hà khắc của chủ xưởng và điều kiện lao động tồi tệ.

Anh

1836-1847

Mít tinh, biểu tình có tổ chức.

- Đòi quyền phổ thông bầu cử.

- Tăng lương, giảm giờ làm.

- Kết quả: đều thất bại

- Ý nghĩa: Đánh dấu trưởng thành của giai cấp công nhân. Tạo tiền đề cho sự ra đời của lý luận cách mạng.

 

c. Cách mạng Nga 1905 – 1907.

Thời gian

Sự kiện chính

9 – 1 – 1905

- 14 vạn công nhân Pê – téc – bua biểu tình ở Pê - tec –pua ð khởi nghĩa vũ trang.

5 – 1905

 • Nông dân nhiều cùng nổi dậy.

12 – 1905

- Khởi nghĩa bùng nổ ở Mát – cơ – va nhưng thất bại.

Giữa 1907

- Phong trào đấu tranh trên toàn nước Nga mới chấm dứt.

 

3. Sự ra đời chủ nghĩa Mác và các tổ chức Quốc tế.

a. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác

* Mác và Ăng – ghen.

 • Mác và Ăng-ghen thấy được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, hai ông cùng nghiên cứu lý luận cách mạng.

  * “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

  - Đồng minh những người cộng sản là đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản.

  - Tháng 2-1848, Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời.

  b. Các tổ chức Quốc tế.

  * Quốc tế thứ nhất (1864-1876).

  - Hoàn cảnh ra đời.

  + Các cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra trong tình trạng phân tán, thiếu thống nhất về mặt tư tưởng

  => 28 - 9 – 1864, Quốc tế thứ nhất được thành lập.

 • Vai trò:

  + Truyền bá học thuyết Mác.

  + Thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.

  * Quốc tế thứ 3

  - Hoàn cảnh ra đời.

  + Do hậu quả của chiến tranh và tác động của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

  + Do Đảng cộng sản thành lập ở nhiều nước.

 • ð Yêu cầu phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo.

  -  Ngày 2-3-1919, Quốc tế III được thành lập ở Mat-xcơ-va.

  • Vai trò: có công lao to lớn trong việc thống nhất và bảo vệ phong trào cách mạng thế giới.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Vì sao công nhân nổi dậy đấu tranh chống lại giới chủ?

A. Đời sống vô cùng khốn khổ

B. Bị bóc lột sức lao động nặng nề

C. Điều kiện ăn ở tồi tàn

D. Cả a, b, c đều đúng

2. Hình thức đấu tranh buổi đầu của giai cấp công nhân quốc tế?

A. Khởi nghĩa vũ trang

B. Mít tinh, biểu tình

C. Phá máy, đốt công xưởng

D. Bãi công

C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO

https://youtu.be/zEfJtxB-u78

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Quách Thục Đoan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88